logo vvsb trnsp 160
Verslag Algemene Vergadering 2020 (concept)

Verslag 70e Algemene Vergadering d.d. 8 september 2020 in de Vrijboom

1.

Opening
Wil Penninx heet allen welkom en opent de bijeenkomst. Dit is Wil’s laatste vergadering in de functie van voorzitter. Er zijn enkele wijzigingen in het programma en in de kandidatuur voor het bestuur t.o.v. maart. Door corona is de ledenvergadering verplaatst van 23 maart naar 8 september. Het afscheid van Wil is in de pauze na de bestuursverkiezing. Afscheid van bestuurslid Martin Fleuren is niet mogelijk i.v.m. zijn vakantie.
Wil memoreert de geschiedenis van zijn 12-jarig bestuurslidmaatschap, waarvan een groot deel als voorzitter. Ook diverse personen die hij gekend heeft wil hij graag noemen, met name degenen die ons ontvallen zijn. We nemen een minuut stilte in acht. Wil spreekt zijn vertrouwen uit in het nieuwe bestuur en in de zorgvuldigheid waarmee deze de taken op zich heeft genomen. Wil en Martin waren vanaf 1 april interim bestuurslid.

2.

Mededelingen
Joke van Lith deelt mee dat ons 100-jarige lid mw. Croonen vandaag is overleden.
Er zijn vanaf maart veel aanpassingen geweest voor wat het bestuur en de activiteiten betreft, ook de begroting zal dit jaar niet overeenkomen met de werkelijke cijfers. De financiële cijfers van 2019 worden vandaag besproken.
Er hebben zich 3 leden afgemeld. Er zijn 51 leden aanwezig. Er zijn totaal 62 aanwezigen incl. de gasten.

3.

Notulen Algemene Vergadering 2-4-2019
Geen opmerkingen. Het verslag is hiermee vastgesteld.

4.

Bestuursverkiezingen
DDe aanwezige leden gaan akkoord met een mondelinge stemming. In Coronatijd is dit de meest veilige manier. Er zijn diverse personen geweest die het bestuur om verschillende redenen het afgelopen jaar verlaten hebben. Daarom zijn we blij deze nieuwe, bekwame bestuurders te mogen verwelkomen: Frans Peperzak, Mary van Oort en Geert Benders.
Allen stemmen vóór de nieuwe bestuursleden en vóór de nieuwe voorzitter Frans Peperzak. De voorzittershamer wordt officieel door Wil overhandigd aan Frans.

5.

Jaarverslag 2019
Betreft het jaarverslag van de secretaris en de vier clustercoördinatoren.
Kanttekeningen: Wil is na maart nog zijdelings betrokken geweest bij de KBO. Van alle kanten zijn splitsingen geweest in seniorenland. Majeur, waar wij ons bij zouden aansluiten, is gestopt. De directeur Manon van de Ka vertrekt bij de KBO. Het overleg over directe aansluiting bij KBO en Majeur vond met haar plaats. Frans zal na de pauze een powerpointpresentatie geven over het verloop tot nu toe en de stand van zaken.
De samenwerking met de 3 andere dorpen is, na het verschijnen van het rapport van Monique Peperkamp, wat weggezakt en blijft een aandachtspunt voor de toekomst.

6.

Pauzeprogramma

In de pauze nemen we afscheid van Wil Penninx. We verwelkomen onze gasten: vertegenwoordigers van de besturen van de seniorenverenigingen Weurt en Winssen, wethouder Frans Houben, gemeentelijk beleidsmedewerker Sarah Albers en de directeur van stichting Perspectief Eufride Klein Rouweler. Seniorenvereniging Ewijk laat zich verontschuldigen. Wil wordt toegesproken door de nieuwe voorzitter Frans Peperzak, door Geert Benders en door Eufride Klein Rouweler. Onder dankzegging voor al het goeds dat hij in de afgelopen jaren voor de vereniging heeft gedaan, zijn onuitputtelijke werklust en inzet en zijn betekenis voor veel mensen heffen we het glas. Tevens wordt een dankwoord uitgesproken aan het adres van Martin Fleuren die ook met veel inzet er aan heeft bijgedragen om de vereniging tot een bloeiende vereniging te maken. Bedankt voor jullie inzet!

7.

Financiën

a) 2019: Financieel verslag: geen wijzigingen t.o.v. maart 
Aandachtspunten van vorige penningmeester José Beijnes zijn verwerkt. Er is 5.000 euro in een voorziening apart gezet voor eventuele nabetaling aan KBO-G. Van bridgeclub VroegOp en Jeu de Boules zijn de eigen rekeningen opgeheven en als aparte post in de boekhouding opgenomen.
Over de trainingsdagen ‘Heidagen’ als niet-begrote post wordt verantwoording afgelegd door het vorige bestuur. Reclame en drukwerk zijn minder dan begroot. Begroting is altijd een inschatting. De daadwerkelijke besteding kan afwijken. Zomeractiviteiten en themamiddagen zijn voor 2020 lager begroot dan voor 2019.
Binnenkort volgt de begroting voor 2021, eveneens in overleg met de clusters.
In 2020 is 15.000 euro begroot voor herinrichting van De Schakel. Doel is om meer sfeer in het Inloophuis te krijgen. Omdat het een multifunctionele kamer/ruimte is wordt dit moeilijk en zal dit opnieuw worden bekeken in 2021. Met een afschrijvingstermijn van 10 jaar zijn de kosten 1.500 euro per jaar.


b) Financiële controlecommissie
Op 18 februari jl. zijn de financiële stukken ten huize van Wil Penninx gecontroleerd en is antwoord gekregen op een paar vragen. De ‘Heidagen’ is al eerder verwoord en de cursussen kostten minder dan geboekt staat. Deze draaien nagenoeg quitte. De financiële verwerking komt later.
c) De kascommissie
Verleent décharge aan penningmeester en bestuur.

d) Benoeming financiële controlecommissie
Inge Derksen en Martin de Turck blijven aan voor 2020. Joke van Lith wordt reserve-lid.
e) Begroting 2020
Hierbij wordt opgemerkt dat de begroting voor wat betreft de uitgaven achterhaald is door de coronaperikelen. De inkomsten blijven nagenoeg gelijk behoudens inkomsten uit de loterij. Deze gaat dit jaar niet door. We zullen bezien of we meedoen aan de RABO-clubactie.

f) Vaststelling contributie 2021 
Deze blijft gelijk aan die van 2020: € 26,00 p.p./jaar.

8.

Stand van Zaken KBO/KBO-Gelderland
Frans geeft een powerpointpresentatie. Er is veel gebeurd in seniorenland. Veel vergaderingen, veel besluiten, veel herziene besluiten. Een rechtszaak. Niet doorgaan Majeur. Er zal voor de leden een raadpleging komen. Hoe en wat is nog niet helemaal duidelijk. Wel is duidelijk dat we per 01-01-2021 geen gebruik meer kunnen maken van de ondersteuning van KBO. Vóór eind december moet er een besluit worden genomen wat we gaan doen. We oriënteren ons ook op FASv (Federatie van Algemene Seniorenverenigingen).

9.

Rondvraag
Mw. Fest: Hoe zit het met de korting van KBO bij CZ (5%) als we overstappen naar een andere organisatie? Antw.: Bespreken in komend ledenoverleg.
Mary van Oort: Mag Joke kascontrole doen terwijl ze de ledenadministratie doet? Wordt nagezocht.
Dhr. C. Remmel: Waarom korten we op de begroting sportactiviteiten, terwijl we een contract binnenhalen? Korting op de begroting 2020 is in onderling overleg gebeurd en geeft de verwachting van dit jaar aan. Geert Benders antwoordt dat het bestuur de afspraken (dus ook contracten) met derden maakt en niet de clustercoördinatoren of activiteitenleiders. Dit zijn dus 2 aparte punten. Bij een afspraak met de bowlingbaan schijnt in de communicatie e.e.a. fout te zijn gegaan. Waarvoor excuus. Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de afspraken met derden. De lijn van het bestuur is om op basis van overleg tot onderlinge afspraken te komen hoe we zaken organiseren. We bespreken e.e.a. in het bestuur en komen er in een volgend overleg op terug.

10. Sluiting vergadering 17.00u

Notulen AV september 2020

Ine Kemna, secretaris