1. Opening
  Wil Penninx opent als voorzitter de bijeenkomst
  Met een moment stilte voor degenen die ons afgelopen jaar ontvallen zijn. Met name Jan Verriet, die voor ons als bestuur, als mens, als visionair en als penningmeester van grote waarde was.
 1. Mededelingen
  Er zijn 5 afmeldingen: Herman en Beatrix van de Bosch, Joke van Ingen, Jan van Swam en Paul Willems.
  Er zijn 61 leden aanwezig.

  Woord vooraf:
  2018 was een bewogen jaar, zowel bij onze vereniging als bij de Unie KBO-PCOB.
  KBO-G: we hebben ons lidmaatschap opgezegd met de toezegging rechtstreeks onder de landelijke Unie te kunnen vallen. Die toezegging is later weer ingetrokken. Op dit moment zijn er diverse overleggen tussen zowel de Unie KBO, de PCOB en de provinciale bonden. Hoe de toekomst eruit gaat zien is ongewis. We wachten het af. Zijn er belangrijke zaken waarvoor we de leden bijeen moeten roepen dan zullen we dat zeker doen.

  Samenwerking onderling 4 dorpen is een succes vooral op de volgende punten:
  De Cirkel; alom gewaardeerd. Wel een terugloop van advertenties.
  VOA: De gezamenlijke inzet van de vrijwillig ouderenadviseurs (VOA) met als nieuwe coördinator dhr. Theo Cobussen als opvolger van Jan van Swam.
  BIH: De belasting invulhulpen (BIH), met nieuwe coördinator Hennie Uil.

Digitale training. Deze wordt in het najaar voortgezet in de 4 dorpen.

Onderzoek samenwerking Senioren Verenigingen Gemeente Beuningen:

Momenteel wordt onderzocht of in de toekomst verdere samenwerking, zowel op bestuurlijk als op activiteitenniveau mogelijk is. Hiervoor is Monique Peperkamp, student aan de Fontys Hogeschool, voor haar eindstageproject aangenomen. Zij wordt gesteund en betaald  door de gemeente. Wil Penninx coördineert.

 1. Verslag AV 2018.

Pag. 2.E Toevoegen. De contributie bedraagt per jaar 26 euro. Verder geen opmerkingen. Met dank aan Fons Mentink voor het maken van het verslag.

 1. Jaarverslag van de secretaris

Het jaarverslag wordt akkoord bevonden, met dank aan de secretaris.
Idee van Geert Benders; bij de nieuwe ledenavond de clustercoördinatoren hun activiteiten onder de aandacht laten brengen.
In ¾ jaar tijd zijn weer 60 nieuwe leden ingeschreven. Vóór juli wordt nog een nieuwe ledenavond gehouden.

 1. Financiën.
  1. Financieel verslag

Het is financieel gezien weer een goed jaar geweest.

De loterij heeft opnieuw voor extra inkomsten gezorgd.

Ook de Rabo clubkas heeft ons gesponsord.

Het aantal cursussen en activiteiten neemt nog steeds toe.

 1. Verslag financiële controlecommissie

De kascommissie bestaat uit Anne-Marie Obels en Geert Benders. Annemarie geeft aan dat er geen bijzonderheden zijn geconstateerd. De vragen die er waren zijn beantwoord en daarom stelt zij voor decharge te verlenen.

 1. Decharge aan penningmeester en bestuur
  De leden zijn akkoord.
 2. Benoeming financiële controlecommissie 2019

Annemarie Obels is aftredend. De kascommissie bestaat uit Geert Benders en Inge Derksen. Als reservekandidaat meldt zich Martien de Turck.

 1. Begroting 2019.

Dit jaar waren er veel problemen door het wegvallen van penningmeester Jan Verriet en later de voortijdige stop van ad interim Wim Hanen. Dit feit en een omschakeling naar meer verantwoording van de Clusters zorgden voor veel extra werk met name voor de voorzitter. De Clustercoördinatoren (CC) werden geacht voor het eerst een begroting in te dienen, wat de nodige voeten in aarde had met de diverse partijen in onze vereniging. Door de stop van de a.i. penningmeester per 1 januari 2019 werden Wil Penninx en de nieuwe a.i. penningmeester José Beijnes voor een schier onmogelijke taak gesteld.

Charles Schijf; project eenzame ouderen is niet terug te vinden op de begroting. Biljarten werd 3x zo duur als vorig jaar begroot. Zomeractiviteiten heeft weer een positief saldo. Kunst en Cultuur weer 1000 euro verdiend. Reizen kost ineens 1000 euro. En hij vraagt zich af waar het overzicht van de Stichting SGB staat en of er geen kascommissie is.
WP: eenzame ouderen wordt nog ingepland. Wegens te kort aan mankracht uitgesteld. Biljartkosten staat i.v.m. verhoogde huur door meerdere middagen en biljartlessen, wordt nog rechtgetrokken.  Zomeractiviteiten; we proberen kostenneutraal te werken. Door grotere toename van deelnemers nu een positief saldo. Kunst & cultuur leverden extra geld op door meer deelnemers dan begroot. Reizen; na 25 jaar wijzigingen in structuur. Geen annuleringsverzekering meer die betaald werd door de deelnemers en waar van het overschot consumpties werden betaald. Nu officieel, transparant  geregeld en voor rekening van de vereniging. T.a.v. de kascommissie SSGB wordt gesteld dat dit een nalatigheid is die dit jaar goedgemaakt wordt.

Fons Mentink: de pot groeit jaarlijks met een 10.000 euro. Wordt het geld gebruikt waar het voor bedoeld is? Is het niet beter om de prijs voor deelname aan diverse activiteiten te verlagen, zodat de leden er voordeel bij hebben? Wat gaat het bestuur daar mee doen? Wil geeft aan dat er over wordt nagedacht en het komend jaar diverse projecten op stapel staan.

 1. Vaststelling contributie 2019.

De contributie blijft gelijk aan 2018 en wel 26 euro per jaar.

 1. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en niet herkiesbaar.
   Jannie van Kortenhof stelt zich niet herkiesbaar. Ook is het Janny’s wens om niet aanwezig te zijn. Als afscheidsgeschenk vraagt zij de vereniging een donatie te doen aan een door haar genoemde organisatie.
  • Jan van Swam blijft voorlopig aan, maar kan nu niet aanwezig zijn i.v.m. ziekenhuisopname.
  • Ineke van Reijswoud trekt zich terug om persoonlijke redenen.

Wel blijft zij bereid om mee te werken aan activiteiten. Ineke wordt bedankt door de voorzitter voor haar verdiensten voor de vereniging en krijgt een prachtige bos bloemen.

Bestuursverkiezing 3 kandidaten
Wanneer iemand van de aanwezige deelnemers een stemming wenst dan is dit verplicht. Martien de Turck wenst een stemming. Er wordt onder zijn leiding een stembureau gevormd. Tijdens de pauze wordt gestemd en de stemmen geteld. (vervolg stemming na Pauzeprogramma)

 

 1. PAUZE

Bob de Bot: Ronnie Hendrix vertelt over de stand van zaken m.b.t. Bob de Bot. Vooral dat de app bedoeld is om niemand achter de geraniums te laten zitten. De app is er voor iedereen en voor en door elkaar. De hulpverleners kunnen wel achter de voordeur kijken maar niet achter de geraniums. De bedoeling is dat de app landelijk per gemeente wordt uitgerold.

Voor informatie: 06 13784788 Ook voor een tijdelijke stop. Ook op vrijdagmiddag bij de DSO in de Schakel kan men helpen.

Voor de toekomst wordt gedacht aan bewegingstips, waarschuwing en tips bij heet weer, valpreventie, sociale info. Nu is de software nog niet zover ontwikkeld.

 1. Vervolg bestuursverkiezing 3 kandidaten
  De kandidaten worden zonder uitzondering gekozen in het bestuur. De uitslag is: 57 stemmen geteld waarvan 56 positief en 1 blanco stem.

      Hiermee zijn José Beijnes, Martien Mahler en Tineke van Iersel toegetreden tot het bestuur. José Beijnes wordt door het bestuur aangesteld als Penningmeester.

 1. Rondvraag
  J. van Gammeren geeft een welgemeend compliment aan de Lief en Leed commissie. Graag beter bekend maken aan de leden. Stukje Cirkel?

  Geert Benders: de website is verouderd en je komt op 2 sites. Wordt aan gewerkt.
  Annemarie Obels: verzoek om in de agenda van De Cirkel aan te geven dat s ’winters binnen gespeeld wordt.
  Plony Witte: vraagt of Quilten is opgenomen in de Zomeractiviteiten. Ja.

Mary Bouckaert: idee om kaartjes van Bob de Bot uit te delen bij activiteiten. Goed idee.

Vraag uit de zaal: zijn vrijwilligers verzekerd bij activiteiten voor onze vereniging. Dit is zo.

Dhr. A. Trum: geeft het bestuur een compliment voor al hun werk.

Notulen LV, April 2019

Ine Kemna, secretaris