Samenvatting beleidsplan VvSB

Visie 2015-2020: De VvSB wil herkenbaar en aanspreekbaar aanwezig zijn in de gemeente Beuningen en via samenwerking met andere instellingen sociale doelen en verdergaande ontwikkeling realiseren voor haar leden.

Achtergrond:
Maatschappelijke veranderingen vragen voortdurend om gevoerd beleid tegen het licht te houden en bij te sturen. De VvSB doet dit via het beleidsplan 2015–2020. We hebben een omgevingsanalyse toegepast ten aanzien van ons huidige beleid. Dit gaf ons de richting die in dit plan is verwerkt. Het plan zal onze doelstellingen en beslissingen in deze periode richting geven.

De genoemde ontwikkelingen zijn velerlei. Mensen zijn langer actief in het arbeidsproces, blijven langer zelfstandig thuis wonen en door de regering wordt een groter beroep gedaan op zelfredzaamheid. Ook zijn mensen tegenwoordig op latere leeftijd vitaler, sportiever en actiever en willen zich blijven ontwikkelen. Deze elementen vormen de bouwstenen van het beleidsplan. Een sterk punt van onze vereniging is dat we reeds heel actief zijn met verschillende activiteiten. Dit maakt dat onze vereniging als een actieve vereniging wordt gezien. We richten ons op verbreding en niet op vervanging van activiteiten teneinde de veranderende doelgroep te ondersteunen.

Doelstellingen:
Om ons aan te passen aan de bovengenoemde veranderingen willen we ons de komende periode gaan richten op de navolgende doelstellingen: 

Herkenbaarheid van onze vereniging:
We gaan ons richten op levensfase, behoefte en interesse van huidige en potentiële leden. We zoeken samenwerking met andere instellingen in onze regio. Samen kunnen we de maatschappelijke veranderingen het hoofd bieden.

Sociale belangen welke zo sterk aan verandering onderhevig zijn, krijgen prioriteit door het actief volgen van de ontwikkelingen, terugkoppeling naar de gemeente Beuningen en door middel van directe ondersteuning van zorgvragers via onze ouderenadviseurs.

Ontwikkeling van onze vereniging door ons meer te gaan richten op levensfase, behoefte en interesse van huidige en potentiële leden.

Kansen en uitdagingen die bovenstaande doelstellingen met zich meebrengen bij uitwerking en realisatie.

In het volledige document zijn de genoemde doelstellingen voor de gehele periode verder uitgewerkt. De actieplannen voor de individuele jaren, teneinde de doelen te bereiken, worden jaarlijks vastgesteld en tijdens de algemene vergadering toegelicht. Regelmatig zal via De Cirkel of nieuwsbrief de voortgang worden gedeeld met de leden.

Samen:
Om het proces van verandering succesvol te laten verlopen, zijn wij afhankelijk van uw medewerking en steun. Samen met u, onze leden, blijven we een vereniging die zich aanpast aan de maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in onze leefomgeving.